A A A

CZAS NA BIZNES II

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.3.1

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020


CELEM PROJEKTU JEST:

Rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu Małopolski Zachodniej poprzez udzielenie 520 dotacji na założenie nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w okresie do 06.05.2021 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 18 995 355,16 zł

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   28 500,00 zł brutto.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet


WYKAZ WYKONAWCÓW ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROCES REKRUTACJI I OCENY BIZNES PLANÓW - Word

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE - Exel